DPAS logo
pas - uk -icon

Om psykoanalyseHvad er psykoanalyse?

We are all storytellers – we create stories to make sense of  our lives.
But it is not enough to tell tales. There must be someone to listen.
 Psykoanalytiker Steven Grotz i “The Examined Life”, 2014.

Psykoanalyse er en teori, en behandlingsmetode og en forskningsmetode.

Psykoanalysen er en teori om, hvordan psyken fungerer.  Den blev oprindeligt udviklet af Sigmund Freud. Som psykologisk teori har psykoanalysen gennem de sidste 100 år sat et betydeligt præg på den vestlige kultur og intellektuelt liv generelt. Den lever fortsat direkte og indirekte i vores forståelse af, hvordan mennesker tænker, handler og føler og i vores forståelse af kunst og kreativitet.

Selvom psykoanalysen har undergået en omfattende udvikling både hvad angår teori og praksis siden Freuds tid, har visse nøglebegreber bevaret deres centrale placering og vitalitet:

 • Det Ubevidste
  Én af psykoanalysens grundantagelser er, at vores psykiske funktion for størsteparten foregår skjult for bevidstheden, samt at denne skjulte funktion har en gennemgribende betydning for os. Det vil sige en grundantagelse om, at der hos os mennesker er nogle betydningsfulde psykologiske mekanismer, der fungerer ubevidst.
 • Ubevidst Konflikt.   
  Ubevidste konflikter ses i psykoanalysen som et menneskeligt grundvilkår og også som en vigtig menneskelig drivkraft.
  Ifølge psykoanalytisk teori har den menneskelige psyke nogle modsatrettede tendenser. Det betyder allestedsnærværelsen af ubevidst konflikt, der  – hvis vi ikke bliver klar over den – kan spænde ben for os eller svække vores livsglæde og følelse af balance.
 • Overføring 
  Forståelsen af, at når et menneske indgår i relationer med andre, medbringer de til disse relationer ”templates”, d.v.s. mønstre for hvordan relationer opfattes. Disse templates, som er formet gennem udviklingen fra tidlig barndom, overføres til den nutidige relation – heraf det psykoanalytiske begreb “overføring”. Overføring i psykoanalytisk forstand refererer således til,  at vores tidligere erfaringer i relationer overføres til nutidige relationer.
 • Relationer, Seksualitet og aggression:  Psykens drivkræfter  
  Antagelsen af at behov for kontakt, seksualitet og aggression er basale drivkræfter i den menneskelige psyke, kræfter som betyder samtidig eksistens af modsatrettede ønsker.

» Se introduktionsvideoer fra Freud Museet:  What is psychoanalysis?

» Hør podcast om psykoanalysen fra Freuds Museet eller IPA

Psykoanalysen er en behandlingsmetode for psykiske, eksistentielle og relationelle problemer. Den tager udgangspunkt i en teori om, at tidlige relationer med forældre,  erfaringer med  kærlighed, tab, seksualitet og død former mønstre i hjernen. Dér virker de som ubevidste ”templates”, der har varig effekt på vores måde at fungere på blandt andet den måde, hvorpå vi indgår i relationer til andre. Disse mønstre kan have en form, der medfører konflikter og forstyrrelser, der kan komme til at stå i vejen for udvikling.

Psykoanalysen skaber en ramme, hvori reaktionsmønstre og konflikter gennem samtalen klargøres og erkendes. Det giver  mulighed for at møde forståelse på et dybere niveau og derigennem bedre forståelsen af sig selv. Psykoanalyse kan på den måde hjælpe mennesker med at frigøre sig, så de kan leve et rigere og mere helt liv. Det er det der menes med at blive ”herre i eget hus”.

Psykoanalytisk behandling er specifikt orienteret mod den enkelte person, dens behandlingpotentiale rækker bredt og er netop ikke rettet mod afgrænsede diagnoser og symptomer.

En psykoanalytiker har mange års intensiv træning i at lytte, observere, undersøge og forstå menneskelige ”ytringer”  – og danne hypoteser om, hvad gentagne mønstre kan handle om, hvad der er på spil for den enkelte i relationen til andre. Det er en særlig psykoanalytisk opmærksomhed og forståelse, udviklet gennem en lang uddannelse og egen analyse, som anvendes i analysetimerne til at fremme en dybere og mere nuanceret selvforståelse hos analysanden.

 

Psykoanalysen er en forskningsmetode

Freud opdagede, at den bedste måde at finde ud af hvordan menneskets psyke fungerer er omhyggeligt at studere sekvenser i dens måde at udtrykke sig på, nemlig gennem tanker, følelser, drømme og fantasier, som de viser sig i specifikke sammenhænge.

Den frie association som metode blev et centralt værktøj i psykoanalytisk forskning. Ved at tillade analytikeren, så ukontrolleret som muligt, at spore fremkomsten af tanker og ideer viser analysanden sin ”template” – sin måde at forstå, tolke og være i verden på – bevidst såvel som ubevidst.

På den måde kan psykoanalyse som forskningsmetode ses som slags grundforskning i psykiske processer, der hjælper til med at forstå, hvordan psyken fungerer, og hvad det er der skaber og vedligeholder de problemstillinger, man søger hjælp til.

Således er forståelsen af den individuelle psykes funktionsmåde på én og samme tid selve behandlingsmetoden og psykoanalysens forskningsmæssige metode (case-study-metoden).

Læs mere om psykoanalytisk forskning her  >>

 

Hvordan foregår psykoanalyse?

En psykoanalyse er et intensivt samarbejde mellem analysand og psykoanalytiker.

Man mødes 4 gange om ugen, en session varer 45 eller 50 minutter.  Analysanden ligger på en briks, og psykoanalytikeren sidder ved siden af, eller bag hovedgærdet – det klassiske arrangement, som det f.eks. kendes fra film.

Analysanden opfordres til så u-censureret som muligt at beskrive sine tanker og følelsesmæssige reaktioner, som de opstår i sessionen. Det er således analysanden, med udgangspunkt i sine tanker her og nu, som bestemmer, hvad der tales om.

Analytikeren lytter efter sammenhænge, gentagelser, konflikter som ved hjælp af processens intensive og kontinuerlige karakter kommer til at træde tydelige og tydeligere frem – ikke mindst i den måde samarbejdet mellem analysand og psykoanalytiker former sig.

Det er et fundamentalt karakteristika ved den psykoanalytiske behandlingsmetode, at den tager form efter den enkelte analysands personlige, unikke livserfaringer og subjektive oplevelse af at være i verden. Det er på den måde en behandlingsmetode, der tilpasses den enkelte analysand. Som oftest er en psykoanalyse langvarig, dvs. varer flere år.

Psykoanalytikere tilknyttet Dansk Psykoanalytisk Selskab er uddannet efter internationale standarder fastsat af den Internationale Psykoanalytiske Association (IPA).

Se beskrivelse af IPA, organisationens grundlag, aktiviteter m.m.  » IPA

Se Uddannelse til psykoanalytiker i Dannsk Psykoanalytisk Selskab  » Uddannelse

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK