DPAS logo
pas - uk -icon

Kurser

Unknown-3    Unknown-2

Underviserne på Dansk Psykoanalytisk  Selskabs kurser er psykologer og psykiatere, som for de flestes vedkommende er psykoanalytikere og  medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab. Ligeledes er de godkendte specialister og supervisorer i deres respektive faglige organisationer. Der kan være undervisere, psykologer og specialister med psykodynamisk videreuddannelse, eller Phd i det fagområde, der undervises i.

Selskabets kurser kan anvendes i psykologers og psykiateres videreuddannelser.

Dansk Psykoanalytisk Selskab tilbyder skræddersyede kurser til psykologer, psykiatere og alment praktiserende læger under videreuddannelse.
Ud over de nedennævnte kurser, kan Selskabet oprette ad hoc kurser. Man kan som gruppe henvende sig direkte med kursusønsker inden for psykoanalytisk teori og praksis og få oprettet et kursus med det ønskede fokus. Selskabet tager ansvar for at sikre, at sådanne kurser opfylder de standarder, der kræves af efteruddannelseskurser for psykologer og psykiatere, eller andre akademiske faggrupper.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Mette Møller mettemoeller@mail.com

Der er for øjeblikket ikke planlagt afholdelse af nye kurser, (25.04.24)

Afholdte Kurser:

 Assessment – Systematisk Klinisk Udredning og Vurdering

        Kurset er godkendt til psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2, 48 timer
Kursusdage: 25-26.nov., 9-10 dec. 2022, 20-21. jan., 3-4 febr., 2023.
               Dansk Psykoanalytisk Selskabs Lokaler, Trondhjemsgade 13, 2100 København Ø

Kursusbeskrivelse:

Psykiatrien har brug for en overordnet psykologisk helhedsforståelse
Psykologien må tilbage i psykopatologien

Alle undervisere er forankret i en psykoanalytisk forståelse af udviklingen af personlighedens struktur og af de psykiske forstyrrelser, som giver sig udslag i forskellige psykopatologiske reaktioner og symptomer. Det er en grundtanke i kurset, at det psykoanalytiske perspektiv kan tilføre udredning og behandlingsplanlægning et tiltrængt helhedssyn, en psykologisk forståelsesramme som supplerer de deskriptive diagnoser med en nødvendig individualisering og præcision. Nyere forskning har demonstreret at en behandlings effektivitet er afhængig af, at den tilpasses den enkelte patients grundstrukturer i en grad som gør, at behandlingen skal tilpasses personen i højere grad end den specifikke diagnose. Dette krav kan en psykodynamisk tilgang med sit udgangspunkt i en beskrivelse af hele personen set i sin relationelle, sociale kontekst bedre opfylde end den primært biologisk forankrede, kategorielle og symptomfokuserede diagnosticering.Deltagerne vil få kendskab til klassificeringen af forskellige psykiske sygdomme og tilstande, både ud fra de deskriptive diagnosesystemer som DSM 5 og ICD-10 og ud fra en psykoanalytisk/psykodynamisk tilgang til psykopatologi, hvor psykens udvikling og struktur medinddrages. Kurset giver en overordnet forståelsesramme for psykopatologi samt mulighed for at få en nuanceret, individualiseret og samtidig klinisk anvendelig opfattelse af den enkelte klient.
Link til >>>>>  Program2022-23AssessmentSystematiskKliniskUdrednin
Lærergruppens kliniske erfaringsområde dækker psykiatrien, somatikken, kommunalt regi, retspsykiatrien og privatpraksis.
Hele spektret fra den alvorligste psykopatologi til mere almindelige psykologiske problemstillinger som belastningsreaktioner vil blive belyst. Hovedfokus lægges på det mellemområde af lettere til mellemsvære lidelser psykologer især arbejder med: angst, depression og lettere personlighedsforstyrrelser; men også psykoser, selvskadende adfærd, misbrug, samt eksempler på differentialdiagnostiske problemstillinger i relation til primært organisk betingede skader.
Psykiatriske diagnoser og personlighedens struktur vil blive belyst ud fra en integrativ, udviklingspsykologisk tilgang til psykopatologi og assessment.  På kurset inddrages psykodynamisk teori om personlighedens udvikling og organisering. Et gennemgående fokus vil personlighedsstruktur set i relation til symptomkonstellationer og grad af psykopatologi. Med reference til deskriptive diagnosesystemer som ICD10 og DSM5 gennemgås spektret fra de alvorligste sindslidelser til det moderne menneskes individuelle coping-strategier. Sideløbende belyses differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige undersøgelsesmetoder med hensyn til relevans og indikationsområder.
Det er en grundtanke i kurset at give et integreret indblik i psykopatologiforståelse, udredning og planlægning af behandlings gennem integration af forskellige typer data, som indbyrdes validerer/falsificerer hinanden i en fremadskridende diagnostisk, hypotesedannende proces:
1.  Informationer fra kvaliteten af relationen, overføring/modoverføring.
2.  Informationer fra klientens egen beskrivelse, det subjektivt oplevede
3.  Informationer fra anamnestiske, oplysninger fra trediepart
4.  Informationer fra tests/rating scales
Deltagerne vil således stifte bekendtskab med en nuanceret, helhedsorienteret udredningsform, som vil øge deres evne til både at foretage en detaljeret og samlet vurdering af et tilstandsbillede og en problemstilling  – og at målrette og individualisere relevante behandlingstiltag.
Øvrige undersøgelsesmetoder
De undersøgelsesmetoder der sideløbende vil blive inddraget har fokus på, hvad der vil være relevant ved forskellige differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige sagstyper og repræsenterer en bred vifte af forskellige metodikker, som f.eks.:  anamnese optagelse, semistrukturerede diagnostiske interviews, AAI,  EDE, WAIS IV, personlighedsprøver, projektive tests, neuropsykologiske prøver, GAF, PSE, SCID-5-PD, RSVP. Det skal understreges at kurset ikke giver egentlig træning og oplæring i anvendelsen af de nævnte undersøgelsesmetoder/tests. De enkelte undersøgelsesmetoders indikationsområder vil blive belyst især ved case-illustrationer; hvor der vil fokuseres på problemformulering, valg af undersøgelsesmetode, beskrivelse og vurdering, formidling af vurdering til klienten, evt. videre henvisning, forslag til og valg af behandling i samarbejde med klienten.

Deltagere: Kurset er primært rettet mod psykologer i specialistuddannelse, men vil også være relevant for psykologer og læger med interesse for psykodynamiske perspektiver på psykopatologiforståelse, assessment og behandlingsplanlægning.

Pris: kr. 15.800. Forplejning er inkluderet i prisen.          Deltagerantal: max 15 deltagere

Tilmelding: Tilmelding er gældende og bindende og sker ved indbetaling på DPAS’ s bankkonto:
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308  – Husk – at skrive navn og mailadresse på indbetalingen. Der kan aftales indbetaling i rater.

Tilmeldingsfrist: 15.September 2022.

Yderligere spørgsmål vedrørende kurset rettes til:     Mette Møller mettemoeller@mail.com  Kursusleder

Undervisere:
Psykolog Charlotte Benér Graff: legitimeret psykolog, legitimeret psykoterapeut (steg2) voksen og børne- og ungeområdet (svensk psykologuddannelse, svensk specialistuddannelse) Træningsanalytiker DPAS. Privat praksis
Psykolog Asbjørn Pedersen: specialist i Psykoterapi voksne og i Børnepsykologi. Træningsanalytiker DPAS.Formand DPAS. Privat praksis
Psykolog Susanne Lunn: specialist og supervisor i Psykoterapi. Træningsanalytiker DPAS. Lektor i psykologi, Kbh’s Universitet. Privatpraksis
Psykolog Christina Schacht-Magnusson: specialist og supervisor i Psykoterapi.  Lærer på tværfaglig uddannelse i relationsbehandling, Norge. Privat praksis
Psykolog Lisbeth Sanders: specialist og supervisor i psykoterapi. Træningsanalytiker DPAS. Privat praksis
Psykolog Charlotte Simonsen: specialist i Psykoterapi. Tidl. Formand IPP: 3-årig uddannelse i psykodynamisk psykoterapi. Klinisk psykolog i Psykiatrien. Privat praksis.
Psykolog Pernille Scharff: specialist og supervisor i psykoterapi (voksne/børn og unge) træningsanalytiker DPAS. Privatpraksis.
Psykolog Mette Møller (Kursusleder): specialist og supervisor i Psykoterapi og Psykopatologi. Træningsanalytiker DPAS. Privatpraksis
Psykolog Jesper Mogensen: specialist i Psykoterapi og Klinisk Sexologi

Der forventes ikke egentlig forberedelse til de enkelte kursusgange, men deltagerne kan
orientere sig i området i de nedennævnte bøger. Derudover vil de enkelte lærere ved selve undervisningen give specifikke litteraturreferencer til de forskellige emneområder.

Litteratur

Handbook of Psychodynamic Approaches to Psychopathology (2017) Edited by Patrick Luyten, Linda C. Mayes, Peter Fonagy, Mary target, and Sidney J. Blatt. Guilford Press Gabbard G. O. (2014) Psychodynamic Psychiatry in Clinical practice. DSM-5 Edition. American Psychiatric PublishingMcWilliams N. (2011); Psychoanalytic Diagnosis, Understanding Personality Structure in the clinical Process.
Håndbøger/opslagsværker:American Psychiatric Association (2013). DSM (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.PDM Task Force (2006): Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations.
WHO ICD-10 (2010). Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser: Klassifikation og diagnostiske kriterier. (10 udgave). København: Munksgaard.

 _________________________________________________________________________________________

Specialistkursus i Psykoterapeutisk behandling (12 timer) (december 2021)
-Om at lytte og forstå fra et psykodynamisk perspektiv
Fælles for alle specialistuddannelser på Voksenmodulet
Kursus i Supervision af Psykoanalytisk Psykoterapi –   Teori og Praksis
Kurset  indeholder to moduler: 30 timer teori og efterfølgende 20 timer klinisk del med supervision af supervision.

Modulerne kan tages samlet, eller enkeltvis.
Kurset opfylder kravene for 19.2.3 og 19.2.4 i psykologers  supervisoruddannelse.
Se tidligere program >>

 

______________________________________________

 

Dansk Psykoanalytisk Selsskab i samarbejde med Frederiksberg Kredsen (DPF) efterår 2017Assessment og differentialdiagnostik på psykodynamisk grundlag (48 timer)

8 kursusdage med 4 fredag-lørdag blokke fordelt over efterårssemestret 2017
(Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.)

_____________

Psykoanalytisk Perspektiv – Psykoanalysen før og nu (30 timer)                                      

Kurset er på specialistniveau og kan anvendes i psykologers efteruddannelse under 12.4.4.2.3.

Kurset er en overordnet indføring i nyere psykoanalytisk teori.

Over 5 kursusdage giver forskellige psykoanalytikere en indføring i de vigtigste psykoanalytiske begreber med henblik på at bibringe deltagerne kendskab til en psykoanalytisk måde at tænke på. Der bliver lagt vægt på, at teorien knyttes til kliniske problemstillinger, og deltagerne får mulighed for at sætte psykoanalytisk tænkning i relation til egen praksis f.eks. ved klientkontakt, miljøterapi eller i organisationer.

Kurset vil tillige være velegnet som orientering i psykoanalytisk tænkning for psykologer og læger som overvejer en psykoterapeutisk specialisering inden for denne referensramme.

Deltagere: Psykologer og læger (min. 8 max 18)

Se tidligere program >>

____________________________________________________________________________________

Kursus i Supervision af Psykoanalytisk Psykoterapi –   Teori og Praksis
Kurset indeholder 30 timer teori og 20 timer klinisk del med supervision af supervision og opfylder således kravene for 19.2.3 og 19.2.4 i psykologers  supervisoruddannelse.
Se tidligere program >>

Deltagere: psykologer og læger (min 8, max 12)
Pris tidligere kursus: 8.500   incl. forplejning

Henvendelse om interesse, yderligere spørgsmål til Mette Møller: email. mettemoeller@mail.com

Næste kursus: dato endnu ikke fastlagt.

_______________________________________________________________________________

Etik (12 timer)                                                                                                                                                          

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening under specialist uddannelserne: 10.6

Der er aktuelt ikke planlagt nyt kursus. Er man en interesseret gruppe på 8 kan man henvende sig med henblik på at få oprettet et kursus.

Over 2 kursusdage bliver etiske problemstillinger og dilemmaer i klinisk praksis blive belyst ud fra forskellige teoretiske og kliniske perspektiver. Juridiske aspekter med relation til Psykologloven, Forvaltningsloven og lovgivning på social- og sundhedsområdet vil blive inddraget i undervisningen.

Pris: 3.400 incl. forplejning.

Se tidligere program »

______________________________________________________________________________

Integreret kursus i Differentialdiagnostik og Assessment (48 timer)

Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.

 

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK