Der er stadig pladser på Assessmentkursus. Tilmeldingsfrist rykket til 15.09. Se opdateret kursusbeskrivelse og program: ProgramAssessment22/23

_______________________________________________________________

Assessment – Systematisk Klinisk Udredning og Vurdering

Kurset er godkendt til psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2, 48 timer
Kursusdage: 25-26.nov., 9-10 dec. 2022, 20-21. jan., 3-4 febr., 2023. Dansk Psykoanalytisk Selskabs Lokaler, Trondhjemsgade 13, 2100 København Ø

Kursusbeskrivelse:

Psykiatrien har brug for en overordnet psykologisk helhedsforståelse
Psykologien må tilbage i psykopatologien

Alle undervisere er forankret i en psykoanalytisk forståelse af udviklingen af personlighedens struktur og af de psykiske forstyrrelser, som giver sig udslag i forskellige psykopatologiske reaktioner og symptomer. Det er en grundtanke i kurset, at det psykoanalytiske perspektiv kan tilføre udredning og behandlingsplanlægning et tiltrængt helhedssyn, en psykologisk forståelsesramme som supplerer de deskriptive diagnoser med en nødvendig individualisering og præcision.Nyere forskning har demonstreret at en behandlings effektivitet er afhængig af, at den tilpasses den enkelte patients grundstrukturer i en grad som gør, at behandlingen skal tilpasses personen i højere grad end den specifikke diagnose. Dette krav kan en psykodynamisk tilgang med sit udgangspunkt i en beskrivelse af hele personen set i sin relationelle, sociale kontekst bedre opfylde end den primært biologisk forankrede, kategorielle og symptomfokuserede diagnosticering.Deltagerne vil få kendskab til klassificeringen af forskellige psykiske sygdomme og tilstande, både ud fra de deskriptive diagnosesystemer som DSM 5 og ICD-10 og ud fra en psykoanalytisk/psykodynamisk tilgang til psykopatologi, hvor psykens udvikling og struktur medinddrages. Kurset giver en overordnet forståelsesramme for psykopatologi samt mulighed for at få en nuanceret, individualiseret og samtidig klinisk anvendelig opfattelse af den enkelte klient.

Lærergruppens kliniske erfaringsområde dækker psykiatrien, somatikken, kommunalt regi, retspsykiatrien og privatpraksis.
Hele spektret fra den alvorligste psykopatologi til mere almindelige psykologiske problemstillinger som belastningsreaktioner vil blive belyst. Hovedfokus lægges på det mellemområde af lettere til mellemsvære lidelser psykologer især arbejder med: angst, depression og lettere personlighedsforstyrrelser; men også psykoser, selvskadende adfærd, misbrug, samt eksempler på differentialdiagnostiske problemstillinger i relation til primært organisk betingede skader.
Psykiatriske diagnoser og personlighedens struktur vil blive belyst ud fra en integrativ, udviklingspsykologisk tilgang til psykopatologi og assessment.  På kurset inddrages psykodynamisk teori om personlighedens udvikling og organisering. Et gennemgående fokus vil personlighedsstruktur set i relation til symptomkonstellationer og grad af psykopatologi. Med reference til deskriptive diagnosesystemer som ICD10 og DSM5 gennemgås spektret fra de alvorligste sindslidelser til det moderne menneskes individuelle coping-strategier. Sideløbende belyses differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige undersøgelsesmetoder med hensyn til relevans og indikationsområder.
Det er en grundtanke i kurset at give et integreret indblik i psykopatologiforståelse, udredning og planlægning af behandlings gennem integration af forskellige typer data, som indbyrdes validerer/falsificerer hinanden i en fremadskridende diagnostisk, hypotesedannende proces:
1.  Informationer fra kvaliteten af relationen, overføring/modoverføring.
2.  Informationer fra klientens egen beskrivelse, det subjektivt oplevede
3.  Informationer fra anamnestiske, oplysninger fra trediepart
4.  Informationer fra tests/rating scales
Deltagerne vil således stifte bekendtskab med en nuanceret, helhedsorienteret udredningsform, som vil øge deres evne til både at foretage en detaljeret og samlet vurdering af et tilstandsbillede og en problemstilling  – og at målrette og individualisere relevante behandlingstiltag.

Øvrige undersø  gelsesmetoder
De undersøgelsesmetoder der sideløbende vil blive inddraget har fokus på, hvad der vil være relevant ved forskellige differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige sagstyper og repræsenterer en bred vifte af forskellige metodikker, som f.eks.:  anamnese optagelse, semistrukturerede diagnostiske interviews, AAI,  EDE, WAIS IV, personlighedsprøver, projektive tests, neuropsykologiske prøver, GAF, PSE(SCAN), SCID-5-PD. Det skal understreges at kurset ikke giver egentlig træning og oplæring i anvendelsen af de forskellige undersøgelsesmetoder/tests. De enkelte undersøgelsesmetoders indikationsområder vil blive illustreret gennem case-gennemgange; her vil især fokuseres på problemformulering, valg af undersøgelsesmetode, beskrivelse og vurdering, formidling af vurdering til klienten, evt. videre henvisning, forslag til og valg af behandling i samarbejde med klienten.

Deltagere: Kurset er primært rettet mod psykologer i specialistuddannelse, men vil også være relevant for psykologer og læger med interesse for psykodynamiske perspektiver på psykopatologiforståelse, assessment og behandlingsplanlægning.

Pris: kr. 15.800. Forplejning er inkluderet i prisen. Deltagerantal: max 15 deltagere

Tilmelding: Tilmelding er gældende og bindende og sker ved indbetaling på DPAS’ s bankkonto:
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308  – Husk – at skrive navn og mailadresse på indbetalingen

Tilmeldingsfrist: 1.September 2022

Yderligere spørgsmål vedrørende kurset rettes til: Mette Møller mettemoeller@mail.com  Kursusleder

Undervisere:
Psykolog Charlotte Benér Graff: legitimeret psykolog, legitimeret psykoterapeut (steg2) voksen og børne- og ungeområdet (svensk psykologuddannelse, svensk specialistuddannelse) Træningsanalytiker DPAS. Privat praksis
Psykolog Asbjørn Pedersen: specialist i Psykoterapi voksne og i Børnepsykologi. Træningsanalytiker DPAS.Formand DPAS. Privat praksis
Psykolog Susanne Lunn: specialist og supervisor i Psykoterapi. Træningsanalytiker DPAS. Lektor i psykologi, Kbh’s Universitet. Privatpraksis
Psykolog Christina Schacht-Magnusson: specialist og supervisor i Psykoterapi.  Lærer på tværfaglig uddannelse i relationsbehandling, Norge. Privat praksis
Psykolog Lisbeth Sanders: specialist og supervisor i psykoterapi. Træningsanalytiker DPAS. Privat praksis
Psykolog Charlotte Simonsen: specialist i Psykoterapi. Tidl. Formand IPP: 3-årig uddannelse i psykodynamisk psykoterapi. Klinisk psykolog i Psykiatrien. Privat praksis.
Psykolog Pernille Scharff: specialist og supervisor i psykoterapi (voksne/børn og unge) træningsanalytiker DPAS. Privatpraksis.
Psykolog Mette Møller (Kursusleder): specialist og supervisor i Psykoterapi og Psykopatologi. Træningsanalytiker DPAS. Privatpraksis

Der forventes ikke egentlig forberedelse til de enkelte kursusgange, men deltagerne kan
orientere sig i området i de nedennævnte bøger. Derudover vil de enkelte lærere ved selve undervisningen give specifikke litteraturreferencer til de forskellige emneområder.

Litteratur

Handbook of Psychodynamic Approaches to Psychopathology (2017) Edited by Patrick Luyten, Linda C. Mayes, Peter Fonagy, Mary target, and Sidney J. Blatt. Guilford PressGabbard G. O. (2014) Psychodynamic Psychiatry in Clinical practice. DSM-5 Edition. American Psychiatric PublishingMcWilliams N. (2011); Psychoanalytic Diagnosis, Understanding Personality Structure in the clinical Process.
Håndbøger/opslagsværker:American Psychiatric Association (2013). DSM (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.PDM Task Force (2006): Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations.
WHO ICD-10 (2010). Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser: Klassifikation og diagnostiske kriterier. (10 udgave). København: Munksgaard.