DPAS logo
pas - uk -icon

Åbne kurser

Unknown-3    Unknown-2

Dansk Psykoanalytisk Selskab tilbyder åbne, skræddersyede kurser til psykologer, psykiatere og alment praktiserende læger.

Underviserne på Dansk Psykoanalytisk  Selskabs kurser er psykologer og psykiatere, som alle er psykoanalytikere og  medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab. Ligeledes er de godkendte specialister og supervisorer i deres respektive faglige organisationer.

Selskabets kurser kan anvendes i psykologers og psykiateres videreuddannelser.

Ud over de nedennævnte kurser, kan Selskabet oprette ad hoc kurser. Man kan som gruppe henvende sig direkte med kursusønsker inden for psykoanalytisk teori og praksis og få oprettet et kursus med det ønskede fokus. Selskabet tager ansvar for at sikre, at sådanne kurser opfylder de standarder, der kræves af efteruddannelseskurser for psykologer og psykiatere, eller andre akademiske faggrupper.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Mette Møller mettemoeller@mail.com

25.09.20: På grund af den fortsatte usikkerhed omkring Corona er kursusplanlægningen i Selskabet sat i bero. Der bliver ikke afholdt kurser efteråret 2020, og forår 2021 er usikker.

 

Tidligere afholdte kurser:

Kursus i Supervision af Psykoanalytisk Psykoterapi –   Teori og Praksis
Kurset  indeholder to moduler: 30 timer teori og efterfølgende 20 timer klinisk del med supervision af supervision.

Modulerne kan tages samlet, eller enkeltvis.
Kurset opfylder kravene for 19.2.3 og 19.2.4 i psykologers  supervisoruddannelse.
Se tidligere program >>

 

______________________________________________

 

Dansk Psykoanalytisk Selsskab i samarbejde med Frederiksberg Kredsen (DPF) efterår 2017Assessment og differentialdiagnostik på psykodynamisk grundlag (48 timer)

8 kursusdage med 4 fredag-lørdag blokke fordelt over efterårssemestret 2017
(Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.)

Formål:
Deltagerne skal erhverve sig kendskab til  klassificeringen af forskellige psykiske sygdomme og tilstande, dette såvel ud fra de deskriptive diagnosesystemer som DSM 5 og ICD-10 som ud fra en psykoanalytisk/psykodynamisk helhedsforståelse af psykopatologi set ud fra psykens udvikling og struktur. Kurset giver en overordnet forståelsesramme for psykopatologi og en nuanceret, klinisk anvendelig opfattelse af den enkelte klient.

Indhold:
Hele spektret fra den alvorligste psykopatologi (F20) til mere almindelige psykologiske problemstillinger som belastningsreaktioner og ressourceprofiler vil blive belyst. Hovedfokus vil blive lagt på det mellemområde af lettere til mellemsvære lidelser psykologer især arbejder med: angst, depression og lettere personlighedsforstyrrelser; men der vil også inddrages beskrivelse psykoser, selvskadende adfærd, misbrug, samt forstyrrelser forårsaget af primært organisk betingede skader.

Psykiatriske diagnoser og personlighedens struktur vil blive belyst ud fra en integrativ, udviklingspsykologisk tilgang til psykopatologi og assessment.  På kurset inddrages psykodynamisk teori om personlighedens udvikling og organisering herunder teori om forstyrrelser i kognitiv funktion. Et gennemgående fokus vil være kendskabet til personlighedsstruktur set i relation til symptomkonstellationer og grad af psykopatologi. Med reference til deskriptive diagnosesystemer som ICD10 og DSM5 gennemgås spektret fra de alvorligste sindslidelser til det moderne menneskes individuelle coping-strategier. Sideløbende belyses differential-iagnostiske problemstillinger og forskellige undersøgelsesmetoder med hensyn til relevans og indikationsområder.

Alle undervisere er forankret i en psykoanalytisk forståelse af  personlighedens udvikling og struktur. Det er en grundtanke i kurset at give et indblik i psykopatologiforståelse og udredning gennem integration af forskellige typer data, som indbyrdes validerer/falsificerer hinanden i en fremadskridende diagnostisk, hypotesedannende proces:

1) Informationer fra kvaliteten af relationen, overføring/modoverføring.
2) Informationer fra anamnestiske oplysninger.
3) Informationer fra tests/ratingscales

Øvrige undersøgelsesmetoder
De undersøgelsesmetoder der sideløbende vil blive inddraget har fokus på, hvad der vil være relevant ved forskellige differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige sagstyper og repræsenterer en bred vifte af forskellige metodikker, som f.eks:  anamnese optagelse, semistrukturerede diagnostiske interviews (Kernberg, EASE, AAI), WAIS IV, personlighedsprøver (Neo-PI-R, projektive tests), neuropsykologiske prøver, GAF, PSE(SCAN), SCID II og forældrekompetence undersøgelser.

Det skal understreges at kurset ikke giver egentlig træning og oplæring i anvendelsen af de forskellige undersøgelsesmetoder/tests.

Underviserne har praksiserfaring inden for mange forskellige sagsområder, og de enkelte undersøgelsesmetoders indikationsområder vil blive illustreret gennem case-gennemgange; her vil især fokuseres på problemformulering, valg af undersøgelsesmetode, beskrivelse og vurdering, stillingtagen til viderehenvisning, og eller behandlingsforslag samt videreformidling til klient/patient.
De sagsområder der vil blive medinddraget er bl.a: psykiatri og retspsykiatri, neuropsykologi, revalidering, arbejds-relaterede problemer såsom stressreaktioner, krise- og sorgreaktioner, familierelaterede problemer.

Deltagere: Kurset er primært rettet mod psykologer i specialistuddannelse, men vil også være relevant for psykologer og læger med interesse for psykodynamiske perspektiver på psykopatologiforståelse, assessment og behandlingsplanlægning.

Kursusdage: 1-2. September, 29-30 September, 17-18 November, 8-9 December 2017
(detaljeret program følger)

Lærere:
Psykolog Susanne Lunn: specialist og supervisor i Psykoterapi.
Psykolog Christina Scacht-Magnusson: specialist og supervisor i Psykoterapi
Psykolog Asbjørn Pedersen: specialist i Psykoterapi/ Børnepsykologi
Psykolog Lisbeth Sanders: specialist i Psykoterapi
Psykolog Martin Morsing  PhD “Fravær og Selvskade”
Psykolog Mette Møller: specialist og supervisor i Psykoterapi og Psykopatologi.
Psykiater Margit Grønne Jørgensen   specialist og supervisor i Psykoterapi
Psykolog Pernille Scharff, specialist og supervisor i Psykoterapi

Som det fremgår er alle undervisere godkendte specialister i Dansk Psykolog Forening og/eller Dansk Psykiatrisk Selskab, eller har specialviden i det område de underviser i på PhD-niveau.

Pris: 9.000. Tilmelding er gældende og bindende ved indbetaling på kredsens bankkonto 0400 4012609960 hos Lån og Spar Bank. (husk navn på indbetaling)

Sted: Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Tilmelding: mikkelrl@gmail.com
Yderligere oplysninger om det praktiske arrangement kan fås ved henvendelse til:
Mikkel Reher-Langberg mikkelrl@gmail.com
Spørgsmål vedrørende det faglige indhold rettes til:
Mette Møller mettemoeller@mail.com

_____________

Psykoanalytisk Perspektiv – Psykoanalysen før og nu (30 timer)                                      

Kurset er på specialistniveau og kan anvendes i psykologers efteruddannelse under 12.4.4.2.3.

Kurset er en overordnet indføring i nyere psykoanalytisk teori.

Over 5 kursusdage giver forskellige psykoanalytikere en indføring i de vigtigste psykoanalytiske begreber med henblik på at bibringe deltagerne kendskab til en psykoanalytisk måde at tænke på. Der bliver lagt vægt på, at teorien knyttes til kliniske problemstillinger, og deltagerne får mulighed for at sætte psykoanalytisk tænkning i relation til egen praksis f.eks. ved klientkontakt, miljøterapi eller i organisationer.

Kurset vil tillige være velegnet som orientering i psykoanalytisk tænkning for psykologer og læger som overvejer en psykoterapeutisk specialisering inden for denne referensramme.

Deltagere: Psykologer og læger (min. 8 max 18)

Se tidligere program >>

____________________________________________________________________________________

Kursus i Supervision af Psykoanalytisk Psykoterapi –   Teori og Praksis
Kurset indeholder 30 timer teori og 20 timer klinisk del med supervision af supervision og opfylder således kravene for 19.2.3 og 19.2.4 i psykologers  supervisoruddannelse.
Se tidligere program >>

Deltagere: psykologer og læger (min 8, max 12)
Pris tidligere kursus: 8.500   incl. forplejning

Henvendelse om interesse, yderligere spørgsmål til Mette Møller: email. mettemoeller@mail.com

Næste kursus: dato endnu ikke fastlagt.

_______________________________________________________________________________

Etik (12 timer)                                                                                                                                                          

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening under specialist uddannelserne: 10.6

Der er aktuelt ikke planlagt nyt kursus. Er man en interesseret gruppe på 8 kan man henvende sig med henblik på at få oprettet et kursus.

Over 2 kursusdage bliver etiske problemstillinger og dilemmaer i klinisk praksis blive belyst ud fra forskellige teoretiske og kliniske perspektiver. Juridiske aspekter med relation til Psykologloven, Forvaltningsloven og lovgivning på social- og sundhedsområdet vil blive inddraget i undervisningen.

Pris: 3.400 incl. forplejning.

Se tidligere program »

______________________________________________________________________________

Integreret kursus i Differentialdiagnostik og Assessment (48 timer)

Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.

Formål:
Deltagerne skal erhverve sig kendskab til  klassificeringen af forskellige psykiske sygdomme og tilstande, dette såvel ud fra de deskriptive diagnosesystemer som DSM 5 og ICD-10 som ud fra en psykoanalytisk/psykodynamisk helhedsforståelse af psykopatologi set ud fra psykens udvikling og struktur. Kurset giver en overordnet forståelsesramme for psykopatologi og en nuanceret, klinisk anvendelig opfattelse af den enkelte klient.

Indhold:
Hele spektret fra den alvorligste psykopatologi (F20) til mere almindelige psykologiske problemstillinger som belastningsreaktioner og ressourceprofiler vil blive belyst. Hovedfokus vil blive lagt på det mellemområde af lettere til mellemsvære lidelser psykologer især arbejder med: angst, depression, lettere personlighedsforstyrrelser; men der vil også inddrages beskrivelse psykoser, selvskadende adfærd, misbrug, samt forstyrrelser forårsaget af primært organisk betingede skader.

Psykiatriske diagnoser og personlighedens struktur. En integrativ tilgang til psykopatologi og assessment.  På kurset inddrages psykodynamisk teori om personlighedens organisering samt teori om forstyrrelser i kognitiv funktion. Et gennemgående fokus vil være kendskabet til personlighedsstruktur versus symptomniveau, svarende til Akse I og Akse II i DSM IV. Med reference til deskriptive diagnosesystemer (ICD10 og DSM5) gennemgås spektret fra de alvorligste sindslidelser til det moderne menneskes individuelle coping-strategier. Sideløbende belyses differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige undersøgelsesmetoder med hensyn til relevans og indikationsområder.

Alle undervisere er forankret i en psykoanalytisk forståelse af  personlighedens struktur. Det er en grundtanke i kurset at give et integreret indblik i psykopatologiforståelse og udredning gennem integration af forskellige typer data, som indbyrdes validerer/falsificerer hinanden i en fremadskridende diagnostisk, hypotesedannende proces:

1) Informationer fra kvaliteten af relationen, overføring/modoverføring.
2) Informationer fra anamnestiske oplysninger.
3) Informationer fra tests/ratingscales

Øvrige undersøgelsesmetoder
De undersøgelsesmetoder der sideløbende vil blive inddraget har fokus på hvad der vil være relevant ved forskellige differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige sagstyper og rerpæsenterer en bred vifte af forskellige metodikker, som f.eks:  anamnese optagelse, semistrukturerede diagnostiske interviews (Kernberg, EASE, AAI), WAIS IV, personlighedsprøver (Neo-PI-R, Hogan, projektive tests), neuropsykologiske prøver, GAF, PSE(SCAN), SCID II og forældrekompetence undersøgelser.

Det skal understreges at kurset ikke giver egentlig træning og oplæring i anvendelsen af de forskellige undersøgelsesmetoder/tests.

Underviserne har praksiserfaring inden for mange forskellige sagsområder, og de enkelte undersøgelsesmetoders indikationsområder vil blive illustreret gennem case-gennemgange; her vil især fokuseres på problemformulering, valg af undersøgelsesmetode, beskrivelse og vurdering, stillingtagen til viderehenvisning, og eller behandlingsforslag samt videreformidling til klient/patient.
De sagsområder der vil blive medinddraget er bl.a: psykiatri og retspsykiatri, neuropsykologi, revalidering, arbejdsmiljø-relaterede problemer såsom stressreaktioner, krise- og sorgreaktioner, arbejdsskader samt udarbejdelse af ressource-og kompetenceprofiler.

Målgruppe: Kurset er for psykologer og læger, der ønsker at opdatere deres viden inden for Assessment og Differential-diagnostik, eller skal tilegne sig kendskab til disse områder som led i deres specialistuddannelse.

Deltagerantal: Max 18, Min. 8
Kurset løber over 8 kursusdage fordelt på 4 blokke fredag/lørdag og vil foregå i Dansk Psykoanalytisk Selskabs lokaler i Trondhjemsgade 13, København Ø.

Pris. 14.000  inklusiv forplejning

Dato for næste kursusstart er ikke fastlagt. Er man en interesseret gruppe på 8 kan man henvende sig med henblik på at få oprettet et kursus.

Lærere: Psykolog Susanne Lunn: specialist og supervisor i Psykoterapi.

Psykolog Christina Scacht-Magnusson: spec./superv. i Psykoterapi

Psykolog Ruth Hald: specialist i psykoterapi

Psykolog Asbjørn Pedersen: speci. i Psykoterapi/ Børnepsykologi

Psykolog Lisbeth Sanders: specialist i psykoterapi

Psykolog Martin Morsing  PhD “Fravær og Selvskade”

Psykolog Mette Møller: spec./superv. Psykoterapi og Psykopatologi.

Psykiater Margit Grønne Jørgensen   spec./superv. Psykoterapi

Alle undervisere er godkendte specialister i Dansk Psykolog Forening og/eller Dansk Psykiatrisk Selsskab, eller har specialviden i det område, de underviser i på PhD-niveau.

Se foreløbigt program >>

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Mette Møller email: mettemoeller@mail.com  

 

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK