DPAS logo
pas - uk -icon

Åbne kurser

Unknown-3    Unknown-2

Dansk Psykoanalytisk Selskab genoptager kursusaktiviteten med åbne kurser
forår 2022 med kurset Assessment og Differentialdiagnostik
og allerede dec 2021 holder lærere fra DPAS og IPP i samarbejde med København/Frederiksberg kredsen i Dansk Psykolog Forening specialistkursus i psykoterapeutisk behandling.
se nedenfor

Dansk Psykoanalytisk Selskab tilbyder åbne, skræddersyede kurser til psykologer, psykiatere og alment praktiserende læger under videreuddannelse.

Underviserne på Dansk Psykoanalytisk  Selskabs kurser er psykologer og psykiatere, som alle er psykoanalytikere og  medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab. Ligeledes er de godkendte specialister og supervisorer i deres respektive faglige organisationer.

Selskabets kurser kan anvendes i psykologers og psykiateres videreuddannelser.

Ud over de nedennævnte kurser, kan Selskabet oprette ad hoc kurser. Man kan som gruppe henvende sig direkte med kursusønsker inden for psykoanalytisk teori og praksis og få oprettet et kursus med det ønskede fokus. Selskabet tager ansvar for at sikre, at sådanne kurser opfylder de standarder, der kræves af efteruddannelseskurser for psykologer og psykiatere, eller andre akademiske faggrupper.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Mette Møller mettemoeller@mail.com

Forår 2022:

Assessment og Differentialdiagnostik (48 timer)
Kurset er godkendt til psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2 :
 Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.
8 kursusdage med 4 fredag-lørdag blokke forår 2022

Formål:
Deltagerne skal erhverve sig kendskab til klassificeringen af forskellige psykiske sygdomme og tilstande, dette såvel ud fra de deskriptive diagnosesystemer som DSM 5 og ICD-10 som ud fra en psykoanalytisk/psykodynamisk helhedsforståelse af psykopatologi set ud fra psykens udvikling og struktur. Kurset giver en overordnet forståelsesramme for psykopatologi og en nuanceret, klinisk anvendelig opfattelse af den enkelte klient.

Indhold:
Hele spektret fra den alvorligste psykopatologi (F20) til mere almindelige psykologiske problemstillinger som belastningsreaktioner og ressourceprofiler vil blive belyst. Hovedfokus vil blive lagt på det mellemområde af lettere til mellemsvære lidelser psykologer især arbejder med: angst, depression og lettere personlighedsforstyrrelser; men der vil også inddrages beskrivelse psykoser, selvskadende adfærd, misbrug, samt eksempler på differentialdiagnostiske problemstillinger i relation til primært organisk betingede skader.

Psykiatriske diagnoser og personlighedens struktur vil blive belyst ud fra en integrativ, udviklingspsykologisk tilgang til psykopatologi og assessment.  På kurset inddrages psykodynamisk teori om personlighedens udvikling og organisering herunder teori om forstyrrelser i kognitiv funktion. Et gennemgående fokus vil være kendskabet til personlighedsstruktur set i relation til symptomkonstellationer og grad af psykopatologi. Med reference til deskriptive diagnosesystemer som ICD10 og DSM5 gennemgås spektret fra de alvorligste sindslidelser til det moderne menneskes individuelle coping-strategier. Sideløbende belyses differential-diagnostiske problemstillinger og forskellige undersøgelsesmetoder med hensyn til relevans og indikationsområder.

Alle undervisere er forankret i en psykoanalytisk forståelse af personlighedens struktur. Det er en grundtanke i kurset at give et integreret indblik i psykopatologiforståelse og udredning gennem integration af forskellige typer data, som indbyrdes validerer/falsificerer hinanden i en fremadskridende diagnostisk, hypotesedannende proces:

  • Informationer fra kvaliteten af relationen, overføring/modoverføring.
    2) Informationer fra anamnestiske oplysninger.
    3) Informationer fra tests/rating scales

Deltagerne vil således stifte bekendtskab med en nuanceret, helhedsorienteret udredningsform, som vil øge deres evne til både at foretage en mere detaljeret og samlet vurdering af et tilstandsbillede og en problemstilling  – og at målrette og individualisere relevante behandlingstiltag.

Øvrige undersøgelsesmetoder
De undersøgelsesmetoder der sideløbende vil blive inddraget har fokus på, hvad der vil være relevant ved forskellige differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige sagstyper og repræsenterer en bred vifte af forskellige metodikker, som f.eks.:  anamnese optagelse, semistrukturerede diagnostiske interviews (Kernberg, AAI), WAIS IV, personlighedsprøver, projektive tests, neuropsykologiske prøver, GAF, PSE(SCAN), SCID II.

Det skal understreges at kurset ikke giver egentlig træning og oplæring i anvendelsen af de forskellige undersøgelsesmetoder/tests.

Lærergruppen repræsenterer et bredt klinisk arbejdsfelt og erfaringsområde fra psykiatrien, kommunalt regi, retspsykiatrien og privatpraksis.
Underviserne har således praksiserfaring inden for mange forskellige sagsområder, og de enkelte undersøgelsesmetoders indikationsområder vil blive illustreret gennem case-gennemgange; her vil især fokuseres på problemformulering, valg af undersøgelsesmetode, beskrivelse og vurdering, formidling af vurdering til klienten, evt. videre henvisning, forslag til og valg af behandling i samarbejde med klienten.
De sagsområder der vil blive medinddraget er bl.a: psykiatri og retspsykiatri, familierelaterede problemstillinger, revalidering, arbejdsmiljø-relaterede problemer herunder stressreaktioner, arbejdsmiljø, krise- og sorgreaktioner, samt udarbejdelse af ressource-og kompetenceprofiler.

Deltagere: Kurset er primært rettet mod psykologer i specialistuddannelse, men vil også være relevant for psykologer og læger med interesse for psykodynamiske perspektiver på psykopatologiforståelse, assessment og behandlingsplanlægning.
Deltagerantal: max 15 deltagere

Kursusdage: 18-19 marts, 1-2 april, 29-30 april, 20-21 maj 2022
>>>>  foreløbigt program

Lærere: ((lærerlisten er ikke komplet og vil blive suppleret)
Psykolog Mette Møller: specialist og supervisor i Psykoterapi og Psykopatologi. Træningsanalytiker DPAS.
Privatpraksis
Psykolog Susanne Lunn: specialist og supervisor i Psykoterapi. Træningsanalytiker DPAS. Lektor i psykologi, Kbh’s
Universitet. Privatpraksis
Psykolog Christina Schacht-Magnusson: specialist og supervisor i Psykoterapi.  Lærer på tværfaglig uddannelse i
relationsbehandling, Norge. Privat praksis
Psykolog Asbjørn Pedersen: specialist i Psykoterapi voksne og Børnepsykologi. Træningsanalytiker DPAS.
Formand DPAS. Privat praksis
Psykolog Charlotte Benér Graff: legitimeret psykolog, legitimeret psykoterapeut (steg2) voksen og børne- og
ungeområdet (svensk psykologuddannelse, svensk specialistuddannelse)
Træningsanalytiker DPAS. Privat praksis
Psykolog Lisbeth Sanders: specialist og supervisor i psykoterapi. Træningsanalytiker DPAS. Privat praksi
Psykolog Charlotte Simonsen: specialist i Psykoterapi. Tidl. Formand IPP: 3-årig uddannelse i psykodynamisk
Psykoterapi. Klinisk psykolog i Psykiatrien. Privat praksis.
Psykolog Søren Graff: specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Afdelingsleder Frederiksberg
Familie- og Unge Rådgivning. Privat praksis.

Sted: Dansk Psykoanalytisk Selskabs Lokaler, Trondhjemsgade 13, 2100 København Ø
Pris: budget endnu ikke udregnet. Forplejning vil blive inkluderet i prisen.
Tilmelding er gældende og bindende ved indbetaling på bankkonto
Tilmelding: Yderligere oplysninger om tilmelding  samt det praktiske arrangement og spørgsmål vedrørende det faglige indhold rettes til:
Mette Møller mettemoeller@mail.com

__________________________________________________________________________________________

Dansk Psykologforenings kreds København og Frederiksberg udbyder
I samarbejde med Dansk Psykoanalytisk Selskab (DPAS; IPA):

Specialistkursus i Psykoterapeutisk behandling
-Om at lytte og forstå fra et psykodynamisk perspektiv
Fælles for alle specialistuddannelser på Voksenmodulet

Kursusbeskrivelse:

Kursets formål er primært at skærpe deltagernes kendskab til nuancerne og kompleksiteten i psykoterapeutisk behandling.

Deltagerne vil blive inddraget i overvejelser vedrørende vurdering af henvendelsesårsager set i sammenhæng med den individuelle historie, den aktuelle kontekst og sværhedsgraden af vanskeligheder (psykopatologisk afklaring).

Deltagerne vil ligeledes få udvidet forståelsen af kompleksiteten i valget af psykoterapeutisk interventionsform. Dette valg vil blive belyst ud fra såvel klientens behandlingsbehov, som ud fra klientens egen forventning, motivation og mulighed for at profitere af en psykoterapeutisk intervention.

I sammenhæng hermed vil overvejelser om terapeutens kompetence, herunder fleksibilitet i interventionsformer, egenbehandling/personlig udvikling, tilgængelige ressourcer i systemerne (inklusive økonomiske forhold), metodefrihed m.m. samt om de etiske overvejelser forbundet med begrænsninger i tilbud – blive inddraget. Forskellige terapeutiske teknikker fra forskellige teoretiske referencerammer vil blive belyst. Underviserne er primært forankret i det psykodynamiske perspektiv hvad angår teorier om personlighedens udvikling, psykopatologi og relationens betydning samt hvad angår måden terapeuten lytter: til klienten og til sig selv, til det manifeste og det latente, som en grundlæggende metode i vurderingen af klientens behandlingsbehov og valg af tilgang.

Deltagerne vil blive præsenteret for nyere forskning vedrørende evidens af forskellige psykoterapeutiske metoder, og vedrørende fælleselementer for psykoterapi med god effekt.
Kurset vil således øge deltagernes kendskab til de mange faktorer, som indgår i arbejdet med psykoterapi, faktorer der defineres af klienten af terapeuten, af den behandlingsmæssige kontekst samt af de anvendte metoders evidens  og anvendelighed.
Målgruppe:  Kurset er rettet mod psykologer, der arbejder eller ønsker at arbejde med psykoterapeutisk behandling.
Underviserne:
Mette Møller: Cand.psyk.aut, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Medlem og træningsanalytiker i DPAS (IPA). Arbejder i dag i privat psykoanalytisk praksis i København.

Charlotte Simonsen: Cand.psyk.aut, specialist i psykoterapi. Klinisk psykolog i Region Hovedstadens psykiatri og privatpraktiserende.

_____________________________________________________________________________________________

Tidligere afholdte kurser:

Kursus i Supervision af Psykoanalytisk Psykoterapi –   Teori og Praksis
Kurset  indeholder to moduler: 30 timer teori og efterfølgende 20 timer klinisk del med supervision af supervision.

Modulerne kan tages samlet, eller enkeltvis.
Kurset opfylder kravene for 19.2.3 og 19.2.4 i psykologers  supervisoruddannelse.
Se tidligere program >>

 

______________________________________________

 

Dansk Psykoanalytisk Selsskab i samarbejde med Frederiksberg Kredsen (DPF) efterår 2017Assessment og differentialdiagnostik på psykodynamisk grundlag (48 timer)

8 kursusdage med 4 fredag-lørdag blokke fordelt over efterårssemestret 2017
(Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.)

_____________

Psykoanalytisk Perspektiv – Psykoanalysen før og nu (30 timer)                                      

Kurset er på specialistniveau og kan anvendes i psykologers efteruddannelse under 12.4.4.2.3.

Kurset er en overordnet indføring i nyere psykoanalytisk teori.

Over 5 kursusdage giver forskellige psykoanalytikere en indføring i de vigtigste psykoanalytiske begreber med henblik på at bibringe deltagerne kendskab til en psykoanalytisk måde at tænke på. Der bliver lagt vægt på, at teorien knyttes til kliniske problemstillinger, og deltagerne får mulighed for at sætte psykoanalytisk tænkning i relation til egen praksis f.eks. ved klientkontakt, miljøterapi eller i organisationer.

Kurset vil tillige være velegnet som orientering i psykoanalytisk tænkning for psykologer og læger som overvejer en psykoterapeutisk specialisering inden for denne referensramme.

Deltagere: Psykologer og læger (min. 8 max 18)

Se tidligere program >>

____________________________________________________________________________________

Kursus i Supervision af Psykoanalytisk Psykoterapi –   Teori og Praksis
Kurset indeholder 30 timer teori og 20 timer klinisk del med supervision af supervision og opfylder således kravene for 19.2.3 og 19.2.4 i psykologers  supervisoruddannelse.
Se tidligere program >>

Deltagere: psykologer og læger (min 8, max 12)
Pris tidligere kursus: 8.500   incl. forplejning

Henvendelse om interesse, yderligere spørgsmål til Mette Møller: email. mettemoeller@mail.com

Næste kursus: dato endnu ikke fastlagt.

_______________________________________________________________________________

Etik (12 timer)                                                                                                                                                          

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening under specialist uddannelserne: 10.6

Der er aktuelt ikke planlagt nyt kursus. Er man en interesseret gruppe på 8 kan man henvende sig med henblik på at få oprettet et kursus.

Over 2 kursusdage bliver etiske problemstillinger og dilemmaer i klinisk praksis blive belyst ud fra forskellige teoretiske og kliniske perspektiver. Juridiske aspekter med relation til Psykologloven, Forvaltningsloven og lovgivning på social- og sundhedsområdet vil blive inddraget i undervisningen.

Pris: 3.400 incl. forplejning.

Se tidligere program »

______________________________________________________________________________

Integreret kursus i Differentialdiagnostik og Assessment (48 timer)

Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.

 

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK